Säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 18.3.2013

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahti City ry ja kotipaikka on Lahden kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoitus on vahvistaa Lahden keskustan kaupallista vetovoimaa, lisätä elämää ja asiakasliikennettä kaupunkikeskustan alueella sekä vahvistaa positiivista mielikuvaa keskustasta ostos-, palvelu- ja vierailualueena.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Sitouttaa kaupungin ohella keskustan yrittäjiä ja kiinteistönomistajia keskustan kehittämiseen sekä ideoi, koordinoi, toteuttaa tapahtumia ja tempauksia sekä luo verkoston eri toimijoiden välille.
 • Toimii yhdyselimenä keskustan kehittämistoiminnan rahoituksen hankkimisessa.
 • Ideoi ja koordinoi keskustasta tiedottamista ja luo myönteistä ja vetovoimaista keskustaimagoa.
 • Ideoi ja edesauttaa uusien toimintojen ja palvelujen syntymistä keskustaan.
 • Tuo esiin keskustan ongelmia ja etsii niihin ratkaisuja.
 • Edesauttaa kortteleiden sisäisten ja välisten jalankulkuyhteyksien toteuttamista yhteistyössä kaupungin, yrittäjien ja kiinteistönomistajien kanssa.
 • Tekee esityksiä ja aloitteita eri sidosryhmien; kaupungin, yrittäjien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden mielipiteet huomioonottaen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan:

 • Järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
 • Järjestää myyjäisiä
 • Ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia
 • Omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • Harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 § Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueen yrittäjiä; oikeuskelpoisia yhteisöjä, kiinteistönomistajia, kiinteistöosakeyhtiöitä, rekisteröityneitä seuroja ja järjestöjä sekä Lahden kaupunki.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Jäsenen erotessa tai hallituksen hänet erottaessaan liittymismaksua ja jo maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.

6 § Hallitus

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä valitaan yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen hallitus voi perustaa työryhmiä (tiimejä), joiden toimintaa yhdistys valvoo. Työryhmiin kutsutaan hallituksen jäsenten lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhdistyksessä voi olla toiminnanjohtaja/toimitusjohtaja, joka toteuttaa hallituksen päätökset ja vastaa yhdistyksen operatiivisesta toiminnasta.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää joko yksin tai kaksi yhdessä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1. tammikuuta ja päättyen 31. joulukuuta.
Hallituksen toimintaa valvomaan tulee syyskokouksessa valita yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat huhtikuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja loka-marraskuussa pidettävä syyskokous.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen varsinaiset kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

11 § Varsinaiset kokoukset (kevät- ja syyskokous)

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan osallistujat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan osallistujat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet sekä tulo- ja menoarvio
 6. Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten määrä
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 8. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.